Aflastningstilbud på Tårnly

  • Et aflastningstilbud for unge med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.
  • Et ungemiljø, hvor den unge kan danne netværk og udvikle sociale kompetencer.
  • Et ungemiljø, med mulighed for at udforske løsrivelse hjemmefra og få indblik i at skulle klare sig selv med støtte fra personale.

Tårnly yder:
• Støtte, hjælp og vejledning til struktur og indhold på hverdagen.
• Hjælp og støtte til fælles aktiviteter som f.eks. fælles madlavning og spisning samt socialt samvær.

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne har behov for et aflastningstilbud.

Der er en fast døgnbetaling for kost for borgere der er i aflastning. Betalingen sker via opkrævning pr. post.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne
visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk
vedtagne serviceniveau. Beskrivelse af indhold og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår af denne side Information og vejledning 

Der udarbejdes ikke handleplaner på borgere, som benytter aflastningstilbuddet. Det er dog muligt at træne diverse færdigheder i forbindelse med ophold på Tårnly.

Sidst opdateret: 09.06.2018